بخشنامه های ارزیابی عملکرد سال 1398
   بخشنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ دستگاههای اجرایی (توضیح : مرتبط با ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ دستگاههای اجرایی که در سال ۱۳۹۹ انجام خواهد شد)