بخشنامه های ارزیابی عملکرد سال 1397
   دستورالعمل امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد(استان) سال ۱۳۹۷ منضم به چک لیست شاخص های عمومی (استانی)۱۳۹۷
   شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷(سطح ملی)
   شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ (سطح ملی)
   دستورالعمل امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ (سطح ملی) به همراه چک لیست شاخص های عمومی سطح ملی ۱۳۹۷
   برش استانی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷
   بخشنامه اتصال به سامانه رصد
   شاخص های عمومی به روز رسانی شده ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سطح استانی
   قوانین و مقررات شاخص اصلاح فرایندها
   قوانین و مقررات شاخص استعلام برخط
   قوانین و مقررات شاخص سلامت اداری
   نحوه ارائه مستندات مرتبط با شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷
   لیست ارزیابان شاخص های عمومی و شماره تماس آن ها
   پیش نویس شیوه نامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ دستگاههای اجرایی استان
    شیوه نامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ دستگاههای اجرایی استان
   راهنما و مستندات مورد نیاز برای شاخص های ۱-۲-۳-۴-۶-۸-۹-۱۰ محور توسعه دولت الکترونیک(ارزیاب خانم حائری)
   راهنما و مستندات مورد نیاز شاخص های واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی و کارگروه توسعه مدیریت دستگاه(ارزیاب آقای کتابی)
   تفاهم نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری - دوره دوم (۱۳۹۷-۱۳۹۹) دستگاه های اجرایی کشور (منضم به برش استانی )
   راهنمای ثبت عملکرد سال ۱۳۹۷ نماز در سامانه سجاده