بخشنامه های ارزیابی عملکرد سال 1396
   شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ (سطح استانی) (نسخه اصلاحی)
   بخشنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ دستگاههای اجرایی
   بخشنامه جشنواره شهید رجایی ۱۳۹۶
   شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ (برش استانی)
   نحوه امتیاز دهی شاخص دوم - اجرای حسابداری تعهدی بر اساس دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی
   برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی رابطین شاخصهای عمومی و اختصاصی (مهم)
   فایل های مربوط به شاخص های عمومی سال ۱۳۹۶ منضم به لینک مستندات شاخص ها
   لیست ارزیابان شاخص های عمومی و شماره تماس آن ها
   لیست شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد ۱۳۹۶که نیازی به بارگذاری مستندات ندارند
   برش استانی برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری ۱۳۹۶
   شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان
   دریافت فایل شناسنامه خدمات دستگاههای اجرایی
   دریافت فرم تکمیل شناسنامه خدمات دستگاههای اجرایی (مهم)
   مستندات درخواستی شاخص مدیریت سبز در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶(نام ارزیاب: اداره کل محیط زیست)
   مستندات درخواستی شاخص مناسب سازی فضاهای اداری در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶(نام ارزیاب : اداره کل بهزیستی)
   مستندات درخواستی شاخص آموزش در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶(نام ارزیاب : جناب آقای موفقی)
   مستندات درخواستی شاخص ۱ و ۲ برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶(نام ارزیاب : سرکار خانم رضوی)
   مستندات درخواستی شاخص اصلاح فرآیندهای اختصاصی و مشترک مورد عمل در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶(نام ارزیاب : جناب آقای مولوی)
   مستندات درخواستی شاخص اجرای برنامه های ارتقاء سلامت اداری در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶(نام ارزیاب : جناب آقای تابعی)
    مستندات درخواستی شاخص برنامه اصلاح ساختار سازمانی در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ (نام ارزیاب : جناب آقای کتابی)
   مستندات درخواستی شاخص تشکیل کارگروه توسعه مدیریت دستگاه در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ (نام ارزیاب : جناب آقای کتابی)
   مستندات درخواستی شاخص استقرار میز خدمت در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶(نام ارزیاب : جناب آقای مولوی)
   مستندات درخواستی شاخص ۴ محور اول : اجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶(نام ارزیاب : سرکار خانم رضوی)
   مستندات درخواستی شاخص ۱ محور ۵: بهبود فضای کسب و کار در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶(نام ارزیاب: اداره کل اقتصادی و دارایی)
   مستندات درخواستی شاخص ۵ محور دوم : استاندارد سازی تارنما (وب سایت) در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶(نام ارزیاب : سرکار خانم حائری)
   مستندات درخواستی شاخص ۱و ۲و ۳ محور دوم : الکترونیکی کردن خدمات (اطلاع رسانی-درخواست و ارائه) در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶(نام ارزیاب : سرکار خانم حائری)