بخشنامه های ارزیابی عملکرد سال 1395
   شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی سطح استان
   مکاتبه اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی با دستگاه های اجرایی در خصوص مناسب سازی فضاهای اداری تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
   فرم پیوست مکاتبه اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی در خصوص مناسب سازی فضاهای اداری
   شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی سطح استان
   فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵
   اطلاع رسانی به دستگاه های اجرایی استان در خصوص ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ (نامه شماره ۱۰۱۹۴۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸)
   جدول شاخص های عمومی به تفکیک ارزیابان
   نمودار (فلوچارت) ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵
   قالب ارسال مستندات شاخص های عمومی
   برگزاری جلسه کارگاهی محور دولت الکترونیک (از شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد)
   بخشنامه اجرایی جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۶
   شناسنامه خدمات دستگاه های اجرایی به همراه شناسه آن برای ارزیابی محور دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری
   مکاتبه اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی با دستگاه های اجرایی در خصوص مناسب سازی فضاهای اداری تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲
   مکاتبه اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی با دستگاه های اجرایی در خصوص مناسب سازی فضاهای اداری تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
   فرم پیوستی مکاتبه اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی در خصوص مناسب سازی فضاهای اداری
   مستندات درخواستی شاخص برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵(نام ارزیاب : سرکار خانم رضوی)
   مستندات درخواستی شاخص آموزش در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵(نام ارزیاب : جناب آقای موفقی)