بخشنامه های ارزیابی عملکرد سال 1394
    بخشنامه ارزیابی عملکرد۱۳۹۴
    اخبار ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان

         آیکن ورود به ارزیابی
    توضیح در خصوص مواردی که در ارزیابی عملکرد شاخصهای عمومی و اختصاصی عدم مصداق لحاظ می گردد.
    شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد با برش استانی( مستقیم )
    شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد ۱۳۹۴
    نام و شماره تماس ارزیابان شاخص های عمومی
    نام و شماره تماس ارزیابان شاخص های اختصاصی
    چک لیست های ارزیابان طرح ارزیابی عملکرد
    فرم های الف و ب شاخص های اختصاصی
    همایش ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۴
    مکاتبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها